Nepton helpottaa työajan enimmäismäärän seurantaa

Enimmäistyöajan seurantaan siirryttävä 1.1.2021


Uuden työaikalain mukainen työajan enimmäismäärä asettaa rajan työntekijän työajalle. Vuoden mittainen siirtymäjakso on loppumaisillaan. Enimmäistyöajan seurantaan on siirryttävä viimeistään 1.1.2021.

Työajan enimmäismäärään lasketaan kaikki tehdyt työtunnit

työmerkinnät mobiili työajanseurantaTyöaikaa on kaikki työhön käytetty aika sekä aika, jolloin työntekijä on velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä. Enimmäistyöaikaan lasketaan kaikki tehdyt työtunnit, olivatpa ne sitten säännöllistä työaikaa, liukumasaldoon ohjautuvaa aikaa, lisätyötä tai ylityötä tai olipa kyse hätätyöstä tai aloittamis- ja lopettamistyöstä.

Työajan enimmäismäärän rajoitus kohdistuu kokonaistyöaikaan. Rajoitus ei näin koske pelkästään ylityötuntien enimmäismäärää.

Enimmäistyöaikaa koskeva rajoitus koskee kaikkia työajan järjestämistapoja, kuten esimerkiksi liukuvaa työaikaa, joustotyöaikaa ja jaksotyötä.

Työajan seurannassa on tärkeää pitää selvillä työajan käsite ja se, että työaikakirjanpitoon merkitään todelliset tehdyt työtunnit, joiden on oltava selkeästi luettavissa. Työaika- ja palkkakirjanpito on pidettävä luotettavasti erillään toisistaan.

Työajan enimmäismäärä tasoittumisjakson aikana

Työajan enimmäismäärä saa olla keskimäärin enintään 48 tuntia viikossa neljän kuukauden tasoittumisjakson aikana. Eri alojen valtakunnallisissa työehtosopimuksissa voidaan kuitenkin sopia tasoittumisjakson pidentämisestä kuuteen kuukauteen tai työn järjestämistä koskevista syistä enintään 12 kuukauteen.

Työajan enimmäismäärää koskeva säännös on luonteeltaan pakottava. Työajan enimmäismäärää tarkastellaan etukäteen määriteltyjen tasoittumisjaksojen ajalta työntekijöittäin.

Työaikalain pääsääntö se, että työntekijän työaika ylityö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48:aa tuntia viikossa neljän kuukauden ajanjakson aikana. Näitä neljän kuukauden tasoittumisjaksoja on tarkasteltava itsenäisinä ja toisistaan erillisinä ajanjaksoina.

Työaikalaissa ei ole tarkemmin säädetty, mistä ajankohdasta lähtien tasoittumisjaksojen voidaan katsoa alkavan. Tasoittumisjaksojen alkamisajankohdasta voidaan näin sopia työnantajan toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla eri toimialoilla.

Kun otetaan huomioon vuosilomalaki voi työntekijän työaikalain perusteella olla laskennallisesti enimmillään noin 2 300 tuntia.

työajan enimmäismäärä työajanseuranta

Nepton helpottaa työajan enimmäismäärän seurantaa

Neptonin työajanseurantaan voivat työntekijät helposti merkitä kaikki työajanlaskentaan vaikuttavat tapahtumat kännykällä, tietokoneella tai erillisellä kirjauspäätteellä. Työajanseurannan laskentaan vaikuttavia tapahtumia voivat olla esimerkiksi työpaikalla tehty työ, etätyö, matka-aika, vuosilomat, sairauslomat ja erityyppiset poissaolot.

Nepton tulkitsee merkittyjen tapahtumien perusteella kokonaistyöaikaa. Tulkittuja tapahtumia voidaan käyttää myös palkanlaskennan apuna (mm. lisätyö, vuorokautinen ja viikoittainen ylityö, ilta- ja yölisät, varallaolo, sunnuntaityö).

Työajan enimmäismäärän laskennassa on olennaista, että työajanseurannan ohjelmisto osaa eritellä varsinaisesta tehdystä työstä myös vuosilomat, sairauspoissaolot sekä erityyppiset muut poissaolot. Työajan enimmäismäärä viikkotasolla laskettaessa palkallisen vuosiloman jaksot ja sairaslomajaksot eivät saa vaikuttaa keskiarvoa laskettaessa.

Matka-aika käsite voi vaihdella yrityksissä hyvinkin paljon. Perinteisesti matka-aika on ainoastaan täydentänyt työntekijän työvelvoitteen. Tällöin työvelvoitteen ylimenevää työaikaa ei huomioida työn kokonaismäärää laskettaessa. Nykyään monilla yrityksillä on erilaisia käytäntöjä matka-aikana tehdystä työstä. Niiden mukaan esimerkiksi junassa tai muussa kulkuneuvossa matka-aika halutaan laskea mukaan tehdyksi työksi ja se vaikuttaa kokonaistyömäärän laskentaan. Neptonissa voidaan määritellä yritys- ja työaikalaskentaryhmäkohtaisia matka-ajan laskentasääntöjä.

Neptonista löytyy työajan kokonaismäärän seurantaan vakioraportti. Sen avulla voidaan helposti seurata, ettei enimmäistyömäärä ylity viikkotasolla neljän kuukauden tasoittumisjakson aikana. Raportti saadaan otettua myös Excel-muodossa, kuten muutkin raportit.


Nepton Työajanseuranta pähkinänkuoressa

• Toimii kaikilla laitteilla
• TES- ja paikalliset tulkinnat
• Monipuolinen kohdentaminen
• Kattava raportointi
• Integraatiot muihin järjestelmiin
• Yli 500 asiakasyritystä ja 80 000 käyttäjää


Tutustu Suomen suosituimpaan työajanseurantaan

Lisää lukemista

Saarni Nepton tuo palkanlaskentaohjelmiston osaksi palvelukokonaisuuttaan

Työajanseurannastaan tunnettu Saarni Nepton on tuonut palkanlaskennan osaksi henkilöstöhallinnon SaaS-palveluaan. Nepton yhdistää jatkossa kaikki työsuhteisiin, vuorosuunnitteluun, työaikaan, palkanlaskentaan, henkilöstökyselyihin ja perehdyttämiseen liittyvät toiminnot yhteen helppokäyttöiseen pilvipalveluun.

Webinaari: Nepton Palkat -palvelun lanseeraus

Manuaalinen työ ja virheet vähenevät palkanlaskennasta Nepton Palkat -palvelulla. Katso tallenne palvelun lanseerauksen webinaarista.

Abloy Flexim Pro on nyt Nepton Flexim Pro

Abloy Flexim Pro:n tuotenimi on jatkossa Nepton Flexim Pro. Nepton Flexim Pro on uusin saatavilla oleva versio Flexim-asiakkaille.

Webinaari: Työajanseuranta – miksi ja miten se kannattaa uudistaa?

Useampi markkinoilla oleva työajanseurannan ratkaisu lähestyy käyttöajan loppua ja tämä herättää kysymyksiä uuden järjestelmän valinnasta sekä siirtymäprosessista. Tämä webinaari tarjoaa …