Nepton panostaa riskienhallintaan: Näin varmistat asiakkaiden tietojen turvallisuuden

Tietojen säilyttäminen ja hallinta ovat pilvipalvelutoiminnan keskiössä. Erilaiset saatavuusongelmat, vioittumiset, tiedon menetykset tai tietovuodot ovat kuitenkin mahdollisia. Toteutuessaan tällaiset riskit voivat aiheuttaa asiakkaan liiketoiminnassa katkoksia, laskea asiakastyytyväisyyttä, aiheuttaa maineen tai luottamuksen menetystä, sekä tuottaa suoria taloudellisia tappioita. Panostamalla riskienhallintaan voidaan välttyä tällaisilta ongelmilta ja siten varmistaa asiakkaiden tietojen turvallisuus.

Haluamme jakaa teille tietoa siitä, miksi riskienhallinta on tärkeää ja miten sitä voidaan parhaiten hyödyntää kaikissa organisaatioissa. Lisäksi kerromme, miten olemme järjestäneet riskienhallinnan omassa toiminnassamme.

Artikkelin lopusta löydät käytännönläheisen riskienhallinnan tarkistuslistan. Voit vapaasti käyttää sitä, kun suunnittelette riskienhallinnan toteuttamista tai haluatte arvioida mahdollisten palvelutuottajien kykyä tietojenne turvaamisessa.

Hallitsemme riskejä turvataksemme liiketoiminnan jatkuvuuden

Erityisesti pilvipalveluiden käytössä on tärkeää tunnistaa ja hallita riskejä, sillä tietojen säilyttäminen ja hallinta ovat keskeisiä toiminnassa. Tietojen menetys, tietoturva- ja tietosuojaongelmat tai häiriötilanteet voivat aiheuttaa suuria taloudellisia tappioita, maineen menetyksiä ja asiakkaiden luottamuksen menetystä. Siksi on tärkeää, että riskienhallinta on jatkuvaa ja ajan tasalla.

Riskienhallinta tarkoittaa riskien tunnistamista, arviointia ja hallintaa. Ensimmäinen askel on aina tunnistaa potentiaaliset riskit ja mahdollisuudet, jotka voivat vaikuttaa liiketoimintaan. Tämän jälkeen riskit arvioidaan niiden vakavuuden ja todennäköisyyden perusteella. Kun riskit on arvioitu, on aika suunnitella toimenpiteet riskien minimoimiseksi tai poistamiseksi kokonaan. Tämä voi sisältää esimerkiksi tietojen varmuuskopioinnin, tietoturvaohjelmistojen käytön, sähköisten järjestelmien testaamisen ja häiriötilanteiden hallinnan suunnittelun.

Riskienhallinta ei ole kertaluontoinen tehtävä, vaan se on jatkuva prosessi. On tärkeää, että riskejä arvioidaan säännöllisesti ja tehdään tarvittavat muutokset riskienhallintasuunnitelmiin. Tämä auttaa estämään mahdollisia ongelmia ja varmistamaan liiketoiminnan turvallisuuden.

Nepton suorittaa riskienhallintaa säännöllisesti ja systemaattisesti. Se on osa liiketoimintamme jokapäiväistä toimintaa. Olemme kehittäneet kattavan riskienhallintasuunnitelman, joka sisältää kaikki tunnistetut riskit, jotka voivat vaikuttaa liiketoimintaamme. Suunnitelmaa päivitetään, jotta se vastaa ajan tasalla olevia riskejä ja mahdollisuuksia.

Laadunhallinta on olennainen osa riskienhallintaa

Laadunhallintaan kuuluu prosessien jatkuva kehittäminen. Toimintaa ja prosesseja tulee kehittää, jotta asiakkaille voidaan tarjota entistä parempia ja tehokkaampia palveluita. Kun toimitaan laadukkaasti ennalta määriteltyjen prosessien mukaisesti se vähentää myös mahdollisia riskejä

Neptonin tavoitteena on jatkuvasti parantaa toimintamme laatua ja tehokkuutta, jotta voimme tarjota asiakkaillemme entistä parempia palveluita. Laadunhallinnan tärkein tavoite on varmistaa, että palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Hyödynnämme Neptonilla myös uusinta teknologiaa ja innovaatioita kehittääksemme toimintaamme.

Kannattaa muistaa, että laadunhallinta on tiimityötä. Me rohkaisemme koko henkilöstöämme osallistumaan laadunhallinnan kehittämiseen ja parantamiseen. Tarjoamme säännöllistä koulutusta henkilöstöllemme ja kannustamme kehittämään ammattitaitoa ja osaamista näissä asioissa.

Riskienhallinta osana tietoturvan hallintajärjestelmää

ISO 27001 on kansainvälinen standardi, joka määrittelee tietoturvan hallintajärjestelmän vaatimukset ja ohjeet. Tämä standardi auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan tietoturvariskejä, ja se antaa varmuuden siitä, että tietoja käsitellään turvallisesti ja luotettavasti.

Standardin mukaisen tietoturvan hallintajärjestelmän käyttöönotto vaatii sitoutumista, resursseja, säännöllistä arviointia ja päivittämistä. Standardi varmistaa parhaiden käytäntöjen hyödyntämisen tietoturvan hallinnassa. Tällöin käytössä on järjestelmällinen tapa käsitellä muun muassa tietoturvauhkia ja häiriötilanteita.

Neptonin ISO 27001 sertifiointiprosessi osoittaa, että panostamme tietoturvaan ja riskienhallintaan. Meille on tärkeää, että kaikki asiakkaamme voivat luottaa siihen, että käsittelemme tietoja turvallisesti ja että olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan tietoturvajärjestelmiämme.

Nepton on sitoutunut vastuullisuuteen kaikessa toiminnassa, myös riskienhallinnassa

Kannattaa myös huomioida yhteiskunnalliset vaikutukset liiketoiminnassa. Tällä tarkoitamme esimerkiksi eettisten standardien ja monimuotoisuuden huomioimisen noudattamisen toiminnassanne.

Vastuullisuus tarkoittaa Neptonille sitä, että huomioimme toimintamme vaikutukset ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisiin. Tiedostamme, että toiminnallamme voi olla vaikutuksia ympäristöön esimerkiksi energiankulutuksen kautta. Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen ja minimoimme ympäristövaikutukset käyttämällä uusiutuvaa energiaa, hyödyntämällä uusinta teknologiaa ja valitsemalla mahdollisimman energiatehokkaat konesalit ja toimitilat.

Vastuullisuus on Neptonille tärkeä arvo, ja se ohjaa toimintaamme myös riskienhallinnassa. Pyrimme ennakoimaan riskejä ja minimoimaan niiden vaikutuksia myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisiin liittyen. Tämä auttaa meitä säilyttämään hyvän maineemme ja pitkät asiakassuhteemme.

Riskienhallinta tiivistettynä

Riskienhallinta on toiminnassa välttämätöntä, jotta asiakkaille voidaan tarjota turvallisia, suojattuja sekä luotettavia palveluita ja samalla kehittää toimintaa asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi. Riskienhallinnan avulla voidaan etukäteen varautua ja tunnistaa mahdolliset uhat ja haasteet ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia. Ensiluokkaisen riskienhallinnan avulla pystytään myös kehittämään palveluita entistä paremmiksi ja täten parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Laadunhallinta on tärkeä osa riskienhallintaa ja toiminnan kehittämistä. Laadunhallinnan tärkein tavoite on varmistaa, että asiakkaat saavat aina korkealaatuisia palveluita. Laadunhallintaan kuuluu prosessien hallinta, jatkuva kehittäminen sekä henkilöstön koulutus.

Kannattaa lisäksi olla sitoutunut vastuullisuuteen, kun tehdään riskienhallintaa. Vastuullisuus tarkoittaa sitä, että huomioidaan toiminnan vaikutukset ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisiin. Tämä auttaa säilyttämään yrityksen hyvän maineen ja asiakassuhteet, sekä pitkällä aikavälillä edistää kestävää kehitystä laajemmin yhteiskunnassamme.

Riskienhallintatyön TOP 5 asiaa:

  • Identifioi mahdolliset riskit ja mahdollisuudet: Arvioi sisäiset ja ulkoiset seikat, jotka voivat vaikuttaa tavoitteisiinne. Määrittele riskin todennäköisyys ja vakavuus ja pyri toimenpiteillä pienentämään riskiä.
  • Monitoroi ja analysoi jatkuvasti: Systematisoi riskienhallintatyö, tee siitä osa jokapäiväistä työtänne. Muista, että riskeiltä voi myös suojautua hyvin tehdyillä sopimuksilla ja vakuutuksilla.
  • Laadi kriisinhallinta ja valmiussuunnitelmat: Vaikka et halua ajatella pahinta, on tärkeää varautua kriisitilanteisiin ja valmistautua niihin etukäteen. Tee valmiussuunnitelmat erilaisiin tilanteisiin ja harjoittele niiden toteuttamista säännöllisesti.
  • Lisää henkilöstön koulutuksia ja osaamista: Ammattitaitoinen henkilöstö on tärkeässä osassa, kun kehitetään riskienhallintaa. Tarjoa säännöllistä koulutusta henkilöstölle ja kannusta heitä kehittämään osaamistaan.
  • Noudata standardeja ja vastuullisuusperiaatteita: Seuraa kansainvälisesti tunnistettuja standardeja ja vastuullisuusohjeistuksia sekä sertifioidu tarvittaessa. Standardit osoittavat asiakkaille, että olette sitoutuneet laadukkaisiin käytäntöihin.

Nepton on kohdentanut merkittäviä resursseja riskienhallintaan ja onnistuneesti toteuttanut kaikki tässä artikkelissa esitetyt toimenpiteet. Tämä varmistaa liiketoimintamme sujuvuuden ja jatkuvuuden optimaalisesti.

    

                           

Tina Sweins    

Governance, Risk & Compliance Manager            

Saarni Cloud Oy   

                              

Vesa Kivistö

Chief Information Security Officer

Saarni Cloud Oy

Lisää lukemista

Saarni Nepton tuo palkanlaskentaohjelmiston osaksi palvelukokonaisuuttaan

Työajanseurannastaan tunnettu Saarni Nepton on tuonut palkanlaskennan osaksi henkilöstöhallinnon SaaS-palveluaan. Nepton yhdistää jatkossa kaikki työsuhteisiin, vuorosuunnitteluun, työaikaan, palkanlaskentaan, henkilöstökyselyihin ja perehdyttämiseen liittyvät toiminnot yhteen helppokäyttöiseen pilvipalveluun.

Webinaari: Nepton Palkat -palvelun lanseeraus

Manuaalinen työ ja virheet vähenevät palkanlaskennasta Nepton Palkat -palvelulla. Katso tallenne palvelun lanseerauksen webinaarista.

Abloy Flexim Pro on nyt Nepton Flexim Pro

Abloy Flexim Pro:n tuotenimi on jatkossa Nepton Flexim Pro. Nepton Flexim Pro on uusin saatavilla oleva versio Flexim-asiakkaille.

Webinaari: Työajanseuranta – miksi ja miten se kannattaa uudistaa?

Useampi markkinoilla oleva työajanseurannan ratkaisu lähestyy käyttöajan loppua ja tämä herättää kysymyksiä uuden järjestelmän valinnasta sekä siirtymäprosessista. Tämä webinaari tarjoaa …